Khách hàng có 10 ngày để đăng ký kể từ khi nạp tiền, và số tiền sẽ được tính bằng NET của 10 ngày đó.*
Điều khoản và điều kiện